Quyền riêng tư

Cam kết bảo mật 

Mekong Delta Tours rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng nhÆ° Bá»™ Ä‘iều khiển dữ liệu. Chúng tôi bảo mật dữ liệu cá nhân của khách hàng và tuân thủ các quy định của luật bảo vệ dữ liệu. Tuyên bố về quyền riêng tÆ° này thông báo cho bạn về cách thức, mức Ä‘á»™ và mục Ä‘ích chúng tôi trong việc xá»­ lý dữ liệu cá nhân của khách hàng bằng cách sá»­ dụng trang web Mekong Delta Tours.

I. ĐỐI TƯỢNG BẢO VỆ DỮ LIỆU

Đối tượng bảo vệ dữ liệu là dữ liệu cá nhân. Dữ liệu là cá nhân nếu nó có thể được gán cho má»™t người tá»± nhiên được xác định hoặc nhận dạng. Điều này bao gồm thông tin nhÆ° tên, địa chỉ, email và số Ä‘iện thoại.

II. THU THẬP, XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG Dá»® LIỆU CÁ NHÂN THEO YÊU CẦU

Bạn có việc sá»­ dụng trang web của chúng tôi mà không cần cung cấp dữ liệu cá nhân. Bạn không bắt buá»™c phải truy cập trang web này cÅ©ng nhÆ° không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, bạn có thể không sá»­ dụng được má»™t số chức năng riêng lẻ của trang web này. Nếu không sẽ không có hậu quả nào.

Việc thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng trên trang web của chúng tôi luôn dá»±a trên cÆ¡ sở tá»± nguyện, ngoại trừ các trường hợp được mô tả sau Ä‘ây. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng việc truyền dữ liệu qua Internet (ví dụ: giao tiếp qua email) có thể có những lá»— hổng bảo mật. Không thể bảo vệ hoàn toàn dữ liệu chống lại sá»± truy cập của bên thứ ba.

Chúng tôi thu thập, xá»­ lý và sá»­ dụng dữ liệu cá nhân mà bạn Ä‘ã cung cấp cho chúng tôi khi đặt phòng hoặc đăng ký tài khoản cho khu vá»±c thành viên của chúng tôi, trong phạm vi cần thiết trong từng trường hợp cho các mục Ä‘ích sau:

1. Đăng ký và thá»±c hiện hợp đồng

- Dữ liệu bạn cung cấp khi thiết lập tài khoản, nhÆ° tên, địa chỉ email, số Ä‘iện thoại, địa chỉ và dữ liệu sẽ được cung cấp tùy thuá»™c vào dịch vụ bạn sá»­ dụng.

- Chúng tôi thu thập, xá»­ lý và sá»­ dụng dữ liệu giao dịch liên quan đến các hoạt Ä‘á»™ng của bạn trên các trang web (ví dụ: mua hàng, ná»™i dung bạn tạo hoặc liên quan đến tài khoản của bạn).

- Thanh toán và dữ liệu khác bạn cung cấp cho việc mua hàng.

- Dữ liệu được thu thập trong bối cảnh Ä‘ánh giá, trò chuyện và thÆ° từ trên trang web hoặc qua email, fax và bài đăng.

- Dữ liệu cá nhân khác mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho các mục Ä‘ích đặc biệt.

- Nếu bạn tá»± nguyện cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân bổ sung trong quá trình đăng ký, dữ liệu này cÅ©ng sẽ được sá»­ dụng để thá»±c hiện mối quan hệ sá»­ dụng.

2. Tạo liên hệ

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân cho mục Ä‘ích liên hệ vá»›i chúng tôi, dữ liệu này sẽ được chúng tôi sá»­ dụng vì Ä‘iều này là cần thiết cho mục Ä‘ích giao tiếp tÆ°Æ¡ng ứng.

3. Tiếp thị

Mekong Delta Tours có thể xá»­ lý và sá»­ dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục Ä‘ích tiếp thị, ví dụ: để gá»­i email vá»›i thông tin chung hoặc có tính chất quảng cáo (bản tin), trên cÆ¡ sở tuyên bố đồng ý mà bạn Ä‘ã cung cấp cho chúng tôi.

Bạn có thể thu hồi các tuyên bố đồng ý cấp cho chúng tôi về vấn đề này bất cứ lúc nào có hiệu lá»±c cho tÆ°Æ¡ng lai. Nếu bạn muốn từ chối nhận các email này từ chúng tôi, vui lòng làm theo các hÆ°á»›ng dẫn có trong email áp dụng mà bạn nhận được. Điều này sẽ cho phép bạn từ chối nhận các loại liên lạc email này từ chúng tôi.

Ngoài ra, bạn có thể phản đối việc sá»­ dụng này - khi chúng tôi sá»­ dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong khuôn khổ hợp pháp, ví dụ: biện pháp tiếp thị bÆ°u chính. Trong cả hai trường hợp, bạn chỉ cần gá»­i má»™t email đến địa chỉ sau: [email protected].

4. Thông tin bạn cung cấp cho bá»™ xá»­ lý thanh toán

Tất cả các khoản thanh toán được xá»­ lý bởi dịch vụ xá»­ lý thanh toán tuân thủ PCI / DSS (Ä‘ây là các tiêu chuẩn bảo mật ngành thẻ thanh toán) do chúng tôi tham gia. Tất cả thông tin được thu thập bởi các nhà cung cấp bên thứ ba cho mục Ä‘ích xá»­ lý thanh toán của bạn sẽ không có sẵn cho chúng tôi trừ khi bạn cung cấp thông tin này cho chúng tôi liên quan đến việc bạn sá»­ dụng Trang web hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

5. Thông tin tổng hợp

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn vá»›i các bên thứ ba liên quan hoặc không liên quan trên cÆ¡ sở tổng hợp ẩn danh. Mặc dù thông tin này sẽ không nhận dạng cá nhân bạn, nhÆ°ng trong má»™t số trường hợp, các bên thứ ba này có thể kết hợp thông tin tổng hợp  vá»›i dữ liệu khác họ có về bạn hoặc họ nhận được từ bên thứ ba, theo cách cho phép họ nhận dạng cá nhân bạn.

III. XỬ LÝ Dá»® LIỆU ĐỂ CÓ THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB

Khi bạn truy cập vào trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cần thiết để cho phép bạn sá»­ dụng nó (dữ liệu sá»­ dụng). Điều này bao gồm địa chỉ IP và dữ liệu của bạn về việc bắt đầu, kết thúc và chủ đề bạn sá»­ dụng trang web cÅ©ng nhÆ° mọi dữ liệu nhận dạng (ví dụ: dữ liệu đăng nhập của bạn khi bạn đăng nhập vào khu vá»±c an toàn). Dữ liệu này được sá»­ dụng để cung cấp và thiết kế dịch vụ theo sở thích của người dùng. Dữ liệu này luôn bị xóa ngay khi không còn cần thiết và nếu không có nghÄ©a vụ lÆ°u trữ. Để biết thông tin về việc xá»­ lý các hồ sÆ¡ sá»­ dụng giả, xem mục VII.

IV. XỬ LÝ Dá»® LIỆU CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Khi bạn tải xuống dữ liệu hoặc truy cập má»™t trong các trang web của chúng tôi được tối Æ°u hóa cho thiết bị di Ä‘á»™ng, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và thiết bị di Ä‘á»™ng của bạn nhÆ° được mô tả ở trên trong tuyên bố này. Điều này có thể bao gồm dữ liệu vị trí.

Chúng tôi sá»­ dụng thông tin này để cung cấp cho bạn các dịch vụ dá»±a trên vị trí nhÆ° kết quả tìm kiếm và ná»™i dung được cá nhân hóa khác, nếu được bạn và thiết bị của bạn chấp thuận. Bạn có thể kiểm soát hoặc hủy kích hoạt dịch vụ định vị từ menu cài đặt trên hầu hết các thiết bị di Ä‘á»™ng. Nếu bạn có thắc mắc về việc hủy kích hoạt dịch vụ định vị trên thiết bị của mình, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ vá»›i nhà cung cấp dịch vụ di Ä‘á»™ng hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.

Nếu chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân khác được chuyển do truy cập vào trang web bằng thiết bị di Ä‘á»™ng, chúng tôi sẽ hỏi sá»± đồng ý của bạn trÆ°á»›c.

V.  THU THẬP Dá»® LIỆU TỪ NGUá»’N KHÁC

Chúng tôi có thể có thông tin bổ sung về bạn từ các bên thứ ba để bổ sung thông tin tài khoản trong phạm vi pháp luật cho phép. Điều này bao gồm dữ liệu nhân khẩu học và Ä‘iều hÆ°á»›ng, dữ liệu kiểm tra tín dụng và thông tin khác từ các cÆ¡ quan tín dụng.

VI. COOKIES

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, thông tin có thể được lÆ°u trữ trên máy tính của bạn dÆ°á»›i dạng cookie.

Phần này mô tả các cookie chúng tôi sá»­ dụng và giải thích lý do tại sao  dùng cookie và cách chúng tôi xá»­ lý thông tin được thu thập. Nó cÅ©ng giải thích cách cookie cho phép trang web của chúng tôi hoạt Ä‘á»™ng chính xác và tại sao bạn không thể trải nghiệm đầy đủ chức năng của trang web nếu bạn vô hiệu hóa việc sá»­ dụng cookie.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi mà không thay đổi cài đặt của bạn, bạn đồng ý nhận tất cả cookie và các công cụ thu thập dữ liệu khác; tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận việc sá»­ dụng các cookie này, bạn có thể thay đổi cài đặt cookie bất cứ lúc nào. Tất cả các công ty hoặc mạng mà chúng tôi hợp tác đều có chính sách bảo mật của riêng họ và cung cấp cÆ¡ chế cho người dùng từ chối theo dõi và nhắm mục tiêu theo hành vi có sẵn thông qua chính quảng cáo hoặc thông qua các cÆ¡ chế từ chối được liệt kê trong phần 'Cách kiểm soát hoặc xóa cookie' .

1. Cookies là gì?

Cookies là các tệp văn bản chứa má»™t lượng nhỏ thông tin được tải xuống máy tính hoặc thiết bị di Ä‘á»™ng khi bạn truy cập má»™t trang web nhất định. Cookie sau Ä‘ó được gá»­i trở lại trang web ban đầu trong má»—i lần truy cập tiếp theo hoặc đến má»™t trang web khác nhận ra cookie Ä‘ó. Cookies được sá»­ dụng rá»™ng rãi để làm cho trang web hoạt Ä‘á»™ng hiệu quả hÆ¡n, cÅ©ng nhÆ° để cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của trang web.

Cookie thá»±c hiện nhiều công việc khác nhau, nhÆ° cho phép bạn Ä‘iều hÆ°á»›ng giữa các trang má»™t cách hiệu quả, ghi nhá»› sở thích của bạn và nói chung là cải thiện trải nghiệm người dùng. Cookies có thể cho chúng tôi biết các thông tin nhÆ° bạn Ä‘ã truy cập trang web của chúng tôi trÆ°á»›c Ä‘ây hay bạn là khách truy cập má»›i. Nó cÅ©ng có thể giúp đảm bảo rằng quảng cáo bạn thấy trá»±c tuyến phù hợp hÆ¡n vá»›i bạn và sở thích của bạn.

Có hai loại cookie:

Cookie của bên thứ nhất được chúng tôi sá»­ dụng trá»±c tiếp vào máy tính hoặc thiết bị di Ä‘á»™ng của bạn. 
Cookie của bên thứ ba, được phục vụ bởi má»™t bên thứ ba thay mặt chúng tôi. Chúng tôi có thể sá»­ dụng cookie của bên thứ ba cho các mục Ä‘ích chức năng, hiệu suất / phân tích, quảng cáo / theo dõi và phÆ°Æ¡ng tiện truyền thông xã há»™i.
Cookies có thể vẫn còn trên máy tính hoặc thiết bị di Ä‘á»™ng của bạn trong các khoảng thời gian khác nhau. Má»™t số cookie là cookie phiên, có nghÄ©a là chúng chỉ được lÆ°u trữ tạm thời trong phiên duyệt và hết hạn khi bạn Ä‘óng trình duyệt. Các cookie khác là cookie liên tục, có nghÄ©a là chúng được lÆ°u trên máy tính hoặc thiết bị di Ä‘á»™ng của bạn trong má»™t thời gian cố định và không bị xóa khi Ä‘óng trình duyệt. Chúng có thể được sá»­ dụng bởi trang web của chúng tôi để nhận ra máy tính hoặc thiết bị di Ä‘á»™ng của bạn khi bạn mở trình duyệt và duyệt Internet má»™t lần nữa.

2. Tại sao chúng tôi sá»­ dụng Cookies?

Chúng tôi sá»­ dụng cookie vì nhiều lý do, bao gồm:
Cho phép, tạo Ä‘iều kiện và hợp lý hóa chức năng và quyền truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi
Theo dõi lÆ°u lượng giao thông và mô hình du lịch liên quan đến trang web của chúng tôi
Hiểu tổng số khách truy cập vào trang web trên cÆ¡ sở liên tục và các loại trình duyệt internet (ví dụ: Firefox, Chrome hoặc Internet Explorer) và hệ Ä‘iều hành (ví dụ: Windows hoặc Mac OS) được sá»­ dụng bởi khách truy cập.
Giám sát hiệu suất của trang web và liên tục cải thiện nó
Tùy chỉnh và nâng cao trải nghiệm trá»±c tuyến của bạn.

3. Những loại Cookies chúng tôi sá»­ dụng?

Các loại cookie được chúng tôi và các đối tác sá»­ dụng liên quan đến trang web có thể được phân loại thành má»™t trong năm loại, bao gồm cookie dành cho mục Ä‘ích thiết yếu của chúng tôi, cookie chức năng, cookie hiệu suất và phân tích, cookie quảng cáo và theo dõi và cookie phÆ°Æ¡ng tiện truyền thông xã há»™i.

Chúng tôi Ä‘ã thêm má»™t số thông tin về từng danh mục và mục Ä‘ích của cookie mà chúng tôi và các bên thứ ba trong bảng sau.

Cookies cần thiết cho mục Ä‘ích thiết yếu

Những cookie này rất cần thiết trong việc cung cấp cho bạn trang web của chúng tôi và tất cả các dịch vụ có sẵn thông qua trang web. Những cookie này cÅ©ng há»— trợ vá»›i các tính năng, chẳng hạn nhÆ° truy cập vào các khu vá»±c an toàn. Nếu không có các cookie này, các dịch vụ bạn Ä‘ã yêu cầu, chẳng hạn nhÆ° các trang giao dịch và tài khoản đăng nhập an toàn, sẽ không thể thá»±c hiện được.

Cookie chức năng

Cookie chức năng ghi lại thông tin về các lá»±a chọn bạn Ä‘ã thá»±c hiện và cho phép chúng tôi Ä‘iều chỉnh trang web cho bạn. Những cookie này có nghÄ©a là khi bạn tiếp tục sá»­ dụng hoặc quay lại trang web, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ bạn Ä‘ã yêu cầu. Ví dụ: những cookie này cho phép chúng tôi:

  • LÆ°u tùy chọn vị trí của bạn nếu bạn Ä‘ã đặt vị trí của mình trên trang chủ và nếu có thể, để nhận dá»± báo thời tiết địa phÆ°Æ¡ng. 
  • Ghi nhá»› các cài đặt bạn Ä‘ã áp dụng, chẳng hạn nhÆ° bố cục, kích thÆ°á»›c văn bản, tùy chọn và màu sắc. 
  • Chỉ cho bạn khi bạn đăng nhập. 
  • LÆ°u trữ tùy chọn truy cập.

Cookie hiệu suất và phân tích

Chúng tôi sá»­ dụng cookie hiệu suất/ phân tích để phân tích cách trang web được truy cập, sá»­ dụng hoặc Ä‘ang hoạt Ä‘á»™ng để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hÆ¡n và để duy trì, vận hành và liên tục cải thiện trang web. Ví dụ: những cookie này cho phép chúng tôi:

Hiểu rõ hÆ¡n về khách truy cập trang web của chúng tôi để cải thiện và đảm bảo ná»™i dung hiện tại và có liên quan;
Thá»­ nghiệm các ý tưởng thiết kế khác nhau cho các trang cụ thể, chẳng hạn nhÆ° trang chủ;
Thu thập thông tin về khách truy cập trang web của chúng tôi, chẳng hạn nhÆ° vị trí của họ và những trình duyệt họ Ä‘ang sá»­ dụng;
Xác định số lượng người dùng duy nhất truy cập trang web của chúng tôi;
Cải thiện trang web bằng cách xem xét bất kỳ lá»—i nào xảy ra;
Tiến hành nghiên cứu và dá»± Ä‘oán để cải thiện dịch vụ sản phẩm.
Chúng tôi sá»­ dụng Google Analytics và nhiều công cụ phân tích khác để hiểu cách người dùng tÆ°Æ¡ng tác vá»›i trang web. Các dịch vụ phân tích trang web này sá»­ dụng cookie của bên thứ nhất để theo dõi các tÆ°Æ¡ng tác của người dùng, trong trường hợp của chúng tôi, Ä‘iều này có nghÄ©a là chúng được sá»­ dụng để thu thập thông tin về cách khách truy cập sá»­ dụng trang web. Thông tin này được sá»­ dụng để biên dịch báo cáo và tạo các dịch vụ để giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình và các dịch vụ được liên kết vá»›i nó. Các báo cáo tiết lá»™ xu hÆ°á»›ng trang web mà không xác định khách truy cập cá nhân.

Má»™t số dịch vụ sẽ cho phép bạn từ chối theo dõi trá»±c tiếp vá»›i các dịch vụ của họ. Ví dụ: trong khi bạn không thể từ chối sá»­ dụng cookie vá»›i trang web của chúng tôi, bạn có thể từ chối Google Analytics mà không ảnh hưởng đến cách bạn truy cập trang web - để biết thêm thông tin về việc chọn Google Analytics trên tất cả các trang web bạn sá»­ dụng, hãy truy cập trang Google này.

Cookie quảng cáo và theo dõi

Chúng tôi có thể cho phép các công ty bên thứ ba, bao gồm các công ty quảng cáo (nhÆ° Google), đặt cookie trên trang web của chúng tôi. Những cookie này cho phép các công ty nhÆ° vậy theo dõi hoạt Ä‘á»™ng của bạn trên các trang web khác nhau nÆ¡i họ hiển thị quảng cáo và ghi lại các hoạt Ä‘á»™ng của bạn, để họ có thể hiển thị quảng cáo mà họ cho là phù hợp vá»›i bạn khi bạn duyệt Internet. Những Cookies này lÆ°u trữ thông tin về ná»™i dung bạn Ä‘ang duyệt cùng vá»›i má»™t mã định danh được liên kết vá»›i thiết bị hoặc địa chỉ IP của bạn.

Những Cookies này cÅ©ng cho phép chúng tôi và các bên thứ ba biết bạn Ä‘ã xem má»™t quảng cáo hay má»™t loại quảng cáo nào và Ä‘ã bao lâu kể từ lần cuối bạn nhìn thấy nó. Thông tin này được sá»­ dụng cho mục Ä‘ích giá»›i hạn tần suất, để giúp Ä‘iều chỉnh quảng cáo bạn nhìn thấy và để Ä‘o lường hiệu quả của quảng cáo.

Cookies của bên thứ ba

Có nhiều trang khác nhau trên trang web của chúng tôi nÆ¡i các bên thứ ba cung cấp các ứng dụng cookie của riêng họ để theo dõi sá»± thành công của dịch vụ (ứng dụng) hoặc tùy chỉnh ứng dụng cho bạn. Do cách thức hoạt Ä‘á»™ng của các cookie này, chúng tôi không thể truy cập cookie và các bên thứ ba cÅ©ng không thể truy cập dữ liệu trong cookie được chúng tôi sá»­ dụng. Má»™t số trang trên trang web của chúng tôi cÅ©ng có thể chứa ná»™i dung được nhúng và các trang web bên thứ ba này có thể đặt cookie của riêng họ.

4. Cách kiểm soát hoặc xóa Cookies

Bạn có quyền chấp nhận hoặc ngăn cookie lÆ°u trữ trên thiết bị của mình bất cứ lúc nào bằng cách sá»­a đổi cài đặt trong trình duyệt web để phản ánh tùy chọn cookie của bạn. Xin lÆ°u ý rằng bạn không thể sá»­ dụng tất cả các tính năng tÆ°Æ¡ng tác của trang web và / hoặc các khóa học và ná»™i dung trá»±c tuyến sau khi cookie bị vô hiệu hóa. Hầu hết các trình duyệt cung cấp hÆ°á»›ng dẫn về cách thay đổi cài đặt cookie của bạn. Các cài đặt này thường sẽ được tìm thấy trong phần "options" hoặc "preferences" trên thanh menu trong trình duyệt của bạn.

5. Cookies Ä‘ã được thiết lập

Tuy nhiên, nếu bạn Ä‘ã tắt má»™t hoặc nhiều Cookies, chúng tôi vẫn có thể sá»­ dụng thông tin được thu thập từ cookie trÆ°á»›c khi tùy chọn bị vô hiệu hóa của bạn được đặt. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ ngừng sá»­ dụng cookie bị vô hiệu hóa để thu thập thêm thông tin.

VII. Há»’ SÆ  SỬ DỤNG PSEUDONYMOUS CHO QUẢNG CÁO VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG (THEO DÕI VÀ PHÂN TÍCH WEB)

Mekong Delta Tours sá»­ dụng các hệ thống theo dõi web để quảng cáo, nghiên cứu thị trường và để bạn sá»­ dụng trang web của chúng tôi má»™t cách thoải mái nhất. Điều này cho phép chúng tôi phát triển trang web hÆ¡n vá»›i ná»™i dung phù hợp vá»›i nhu cầu của bạn.

Mekong Delta Tours và các doanh nghiệp bên thứ ba có thể sá»­ dụng thông tin được thu thập thông qua trang web bằng cookie, Ä‘èn hiệu web và các công nghệ tÆ°Æ¡ng tá»± khác để giúp quản lý các chÆ°Æ¡ng trình quảng cáo trá»±c tuyến. Thông tin này có thể cho phép chúng tôi và các dịch vụ quảng cáo,, và các doanh nghiệp bên thứ ba khác theo dõi hành Ä‘á»™ng của người dùng trá»±c tuyến theo thời gian và trên các trang web hoặc nền tảng khác nhau để Ä‘o lường số liệu thống kê liên quan đến ná»— lá»±c tiếp thị và cung cấp quảng cáo Ä‘iện tá»­, có thể nhiều hÆ¡n có liên quan đến người tiêu dùng cá nhân và Ä‘iều Ä‘ó sẽ cải thiện trải nghiệm của người tiêu dùng.

VIII. MẠNG Xà HỘI

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các mạng xã há»™i (Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Pinterest, LinkedIn). Các mạng xã há»™i này được vận hành Ä‘á»™c quyền bởi các bên thứ ba. Nếu bạn theo các liên kết, thông tin có thể được truyền đến các bên thứ ba này. Chúng tôi sá»­ dụng giải pháp được gọi là 2 lần nhấp. Điều này có nghÄ©a là sẽ không có dữ liệu cá nhân nào được truyền vào nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi.

IX. CHUYỂN ĐẾN CÁC BÊN THỨ BA

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được truyền cho bên thứ ba nếu Ä‘iều này được cho phép hợp pháp hoặc nếu bạn Ä‘ã đồng ý trÆ°á»›c. Đặc biệt, chúng tôi sẽ không bán dữ liệu của bạn cho bên thứ ba hoặc tiếp thị dữ liệu theo bất kỳ cách nào khác. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lá»™ dữ liệu của bạn cho các cÆ¡ quan chính phủ nhÆ° là má»™t phần của nghÄ©a vụ pháp lý hoặc là kết quả của má»™t lệnh chính thức hoặc quyết định của tòa án. Chúng tôi Ä‘ã bắt buá»™c nhân viên và đối tác giữ bí mật và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu.

X. CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ Dá»® LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN VỚI CÁC BÊN THỨ BA

Trừ khi được quy định trong Tuyên bố quyền riêng tÆ° này hoặc khi bạn đồng ý cụ thể, chúng tôi sẽ không tiết lá»™ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn cho bên thứ ba trừ khi chúng tôi được yêu cầu chia sẻ thông tin này để hoàn thành yêu cầu của bạn hoặc cho mục Ä‘ích kinh doanh hợp pháp. Mekong Delta Tours chia sẻ thông tin cá nhân trong các trường hợp sau:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn vá»›i các nhà cung cấp hoặc bên thứ ba, những người cung cấp hoặc vận chuyển hàng hóa và dịch vụ hoặc hành Ä‘á»™ng thay mặt hoặc theo hÆ°á»›ng dẫn của Mekong Delta Tours. Các bên thứ ba này có thể bao gồm nhà cung cấp, nhà cung cấp và đối tác của bên thứ ba (công nghệ). Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này sẽ chỉ có quyền truy cập vào thông tin cần thiết để thá»±c hiện các chức năng giá»›i hạn này thay mặt chúng tôi.

XI. XÓA Dá»® LIỆU

Chúng tôi lÆ°u giữ dữ liệu trong suốt thời gian mối quan hệ kinh doanh của bạn vá»›i chúng tôi và theo yêu cầu của pháp luật hiện hành. Dữ liệu cá nhân sẽ được lÆ°u giữ lâu hÆ¡n cần thiết cho các mục Ä‘ích mà chúng được xá»­ lý. Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn miá»…n là bạn có tài khoản thành viên hoặc yêu cầu dịch vụ để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ này cho bạn.

XII. BẢO MẬT DỮ LIỆU

Mekong Delta Tours Ä‘ã thá»±c hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp trÆ°á»›c sá»± mất mát, phá hủy, thao túng và truy cập trái phép. Nhân viên của chúng tôi và tất cả những người liên quan đến xá»­ lý dữ liệu có nghÄ©a vụ tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu cá nhân. Nhân viên của chúng tôi Ä‘ã được Ä‘ào tạo bài bản. Cả kiểm toán ná»™i bá»™ và bên ngoài đều đảm bảo tuân thủ tất cả các quy trình bảo vệ dữ liệu tại Mekong Delta Tours.

XIII. KHÔNG CÓ QUYẾT ĐỊNH CÁ NHÂN Tá»° ĐỘNG

Chúng tôi không sá»­ dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các quyết định cá nhân tá»± Ä‘á»™ng.

XIV. THAY ĐỔI BÁO CÁO RIÊNG TƯ

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cần cập nhật hoặc sá»­a đổi Tuyên bố về quyền riêng tÆ° này, để phản ánh các thay đổi trong thá»±c tiá»…n kinh doanh, thá»±c tiá»…n thu thập dữ liệu hoặc tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sá»­a đổi Tuyên bố quyền riêng tÆ° này bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, mà không cần thông báo cho bạn. Do vậy bạn nên kiểm tra trang web thường xuyên. Nếu bạn tiếp tục sá»­ dụng Trang web hoặc cung cấp thông tin cá nhân sau khi Tuyên bố quyền riêng tÆ° được sá»­a đổi có hiệu lá»±c, bạn sẽ bị ràng buá»™c bởi Tuyên bố quyền riêng tÆ° được sá»­a đổi.